POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SKLEPU CLOUDSHOP.PL
(obowiązująca od 31.10.2019 r.)

 

§.1 Postanowienia Ogólne


1. Niniejsza polityka prywatności, zwana dalej Polityką opisuje dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem przez użytkowników z witryn internetowych www.cloudshop.pl (Sklep).

2. Polityka określa rodzaje danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu i Forum oraz sposób wykorzystania, udostępniania i ochrony danych osobowych użytkowników. Polityka ponadto określa także prawa Użytkowników w związku z ich danymi osobowymi.
 

§.2 Zbieranie danych


1. CLOUDSHOP.PL zbiera informacje dotyczące: - osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), - osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci, - osób fizycznych zarejestrowanych na Forum, zwanych dalej łącznie jako Forumowicze.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta. Dane osobowe Forumowiczów są zbierane w trakcie rejestracji na Forum.

3. W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj), c) adres e-mail, d) numer telefonu, e) datę urodzenia.

4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP. 5. W przypadku rejestracji na Forum Forumowicz podaje swój nick oraz adres e-mail.

6. Dane, o których mowa w punktach 3,4,5 mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta lub Forumowicza. Mogą oni także domagać się usunięcia tych danych, zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych jeśli wymagają tego inne względy.

7. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu i Forum pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). Adres IP jest wykorzystywany przez CLOUDSHOP.PL przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 

§ 3. Jak wykorzystujemy zebrane dane


1. W przypadku dokonania rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.

2. W przypadku dokonania rejestracji Forumowicza jego dane wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego profilu i zarządzania profilem, wysyłanie prywatnych wiadomości oraz możliwości publikowania postów na Forum.

3.CLOUDSHOP.PL udostępnia dane osobowe Klientów zewnętrznym usługodawcom, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu CLOUDSHOP.PL na przykład na potrzeby wysyłania newslettera lub wysyłki zamówionych towarów. CLOUDSHOP.PL będzie też przekazywać te dane jeśli będzie zmuszona do zastosowania się do żądań instytucji i urzędów państwowych, sądów i innych, pomocy w zapobieganiu naruszaniu prawa lub ochrony CLOUDSHOP.PL przed roszczeniami ze strony osób trzecich.

4. CLOUDSHOP.PL zastrzega sobie prawo do przeniesienia zebranych danych osobowych w związku ze zmianą przeniesienia praw do sklepu, reorganizacji firmy lub innych zmian własnościowych.
 

§ 4. Prawa osób przekazujących dane osobowe


1. Osoby, które powierzyły CLOUDSHOP.PL swoje dane mają: - prawo dostępu do swoich danych, - prawo do ich sprostowania , - prawo do domagania się ich usunięcia, - prawo do przeniesienia, - prawo do sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych np. do celów, marketingowych.

2. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoby, które przekazały swoje dane CLOUDSHOP.PL mogą powiadomić o stwierdzonych nieprawidłowościach organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych.


§ 5. Zapewnienie bezpieczeństwa danych


1. CLOUDSHOP.PL stosuje szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. CLOUDSHOP.PL zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

3. CLOUDSHOP.PL nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
 

 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności


1. CLOUDSHOP.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania lub skargi związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@cloudshop.pl.

3. Polityka wchodzi w życie od 21.05.2018 r.

 

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I 


 

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy CLOUDSHOP.PL (zwany dalej: „Sklepem”).

 

2.

Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Firma ​CLOUDSHOP  

 

3.

CLOUDSHOP.PL dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.


§ 1 Jak zbieramy dane?
 

 

1.

CLOUDSHOP.PL zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.
 

 

2.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta, w przypadku gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie oraz w przypadku subskrypcji Klienta na usługę biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 

 

3.

W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

 

a)

imię i nazwisko;

 

b)

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

 

c)

adres e-mail;

 

d)

numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 

 

4.

Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
 

 

5.

W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych
do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

imię i nazwisko;

 

c)

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

 

d)

numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 

 

6.

W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

imię i nazwisko;

 

c)

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

 

d)

numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 

 

7.

W przypadku subskrypcji Klienta na usługę biuletynu informacyjnego (Newsletter) poprzez formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 

 

8.

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje
(adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 

 

9.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.


§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 

 

1.

W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:

 

a)

Firma kurierska DHL

 

b)

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;

 

 

 

 

2.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez serwis PayU.pl, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży PayU S.A.. z siedzibą w Poznaniu.
 

 

3.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system PayPal, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu
 

 

4.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1.

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez CLOUDSHOP.PL
na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez CLOUDSHOP.PL produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 

 

2.

CLOUDSHOP.PL wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

b)

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.
 

 

3.

CLOUDSHOP.PLwykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym
(po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 

 

4.

CLOUDSHOP.PL wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

b)

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

 

 

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia
lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie
ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 

 

6.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

przeglądarka Internet Explorer;

 

b)

przeglądarka Mozilla Firefox;

 

c)

przeglądarka Chrome;

 

d)

przeglądarka Safari;

 

e)

przeglądarka Opera.
 

 

7.

CLOUDSHOP.PL może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
Adres IP jest wykorzystywany przez CLOUDSHOP.PL przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 

 

8.

Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. CLOUDSHOP.PL nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


§ 4 Dostęp do danych

 

1.

Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicyCLOUDSHOP.PL.
 

 

2.

Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
 

 

3.

CLOUDSHOP.PL zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. CLOUDSHOP.PL może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez CLOUDSHOP.PL roszczeń od danego Klienta.
 

 

4.

W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie.


§ 5 Zabezpieczenia

 

1.

CLOUDSHOP.PL stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. CLOUDSHOP.PL zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 

 

2.

Dane osobowe w CLOUDSHOP.PL są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 

 

3.

W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 

 

4.

CLOUDSHOP.PL nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
 

 

1.

CLOUDSHOP.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 

 

2.

Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@cloudshop.pl
 

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2019

 

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.