REGULAMIN
SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE STACJONARNYM -
ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ONLINE
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.    Niniejszy „Regulamin składania zamówień w sklepie stacjonarnym za pośrednictwem platformy do składania zamówień online”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania i dokonywania zamówień za pośrednictwem platformy do składania zamówień online w Sklepie stacjonarnym Cloudshop, prowadzonym pod adresem: C.H Auchan Okęcie, ul. Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zwanym dalej „Sklepem Stacjonarnym”.
2.    Właścicielem Sklepu Stacjonarnego jest firma ​CLOUD HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Przytulna 22A/5 80-176 Gdańsk. NIP: 9571110560, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Regulamin stanowi dokument, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Sprzedawca - ​CLOUD HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Przytulna 22A/5 80-176 Gdańsk. NIP: 9571110560;
2) Sklep Stacjonarny - Sklep stacjonarny Cloudshop, prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem: C.H Auchan Okęcie, ul. Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa;
3) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, składa zamówienie w sklepie stacjonarnym. W przypadku sprzedaży produktów objętych "Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych", tj. wyrobów tytoniowych, e-papierosów lub części do nich, Kupujący oświadcza, iż zakup jest dokonywany na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą lub spółkę i będzie służył do dalszej odsprzedaży.
4) Potencjalny Klient - osoba pełnoletnia przeglądająca produkty na platformie do składania zamówień online, która nie podjęła jeszcze decyzji o złożeniu zamówienia;
5) Produkt - nowy produkt prezentowany na platformie do składania zamówień online, które Klient może kupić w sklepie stacjonarnym;
6) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta – za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, które to zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę;
7) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające istotne postanowienia tej umowy, w szczególności rodzaj i liczbę Produktu, jego cenę, miejsce wydania;
8) Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny na platformie do składania zamówień online, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
9) Formularz Rejestracji - formularz dostępny w na platformie do składania zamówień online, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;
10) Konto - bezpłatna usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta, za pośrednictwem platformy do składania zamówień online;
11) Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru Produktu w jego imieniu ze Sklepu Stacjonarnego i/lub także zapłaty za zamówiony Produkt, w tym także firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą, której Klient udzielił takiego pełnomocnictwa. Sprzedaż przez pełnomocnika możliwa jest wyłącznie osobom pełnoletnim zweryfikowanym na dowolnym stacjonarnym punkcie sprzedaży i będących członkami klubu Cloudshop;
12) platforma do składania zamówień online - system teleinformatyczny Sprzedawcy, umożliwiający Klientowi założenie Konta i/lub składanie zamówień online - pod adresem: www.cloudshop.pl;
13) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


5.    Przed rozpoczęciem korzystania z platformy do składania zamówień online, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonując zamówienia Produktu, tym samym Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptując jego treść. Klient, który nie akceptuje treści Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić platformę do składania zamówień online, w tym nie składać za jej pośrednictwem Zamówienia.
6.    Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Stacjonarnego są nowe, oryginalnie zapakowane i nie posiadają wad.
7.    Opisy Produktów oferowanych w Sklepie Stacjonarnym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
8.    Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Stacjonarnym, wyrażone są w złotych polskich
i są cenami brutto, tj. zawierają obowiązujące podatki.
9.    Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Stacjonarnym nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. W przypadku wyboru przez Klienta możliwości odbioru Produktu poprzez Pełnomocnika, będącego firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, koszty dostarczenia Produktu są wskazywane osobno, z podziałem na proponowane sposoby dostarczenia Produktu.
10.    Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia,
w przypadku wyboru możliwości odbioru Produktu poprzez Pełnomocnika, będącego firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą.
11.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów oferowanych
w Sklepie Stacjonarnym oraz kosztów dostarczenia Produktu, przy czym zmiana ceny Produktu lub kosztów jego dostarczenia - nie ma wpływu na Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji, przed wprowadzeniem zmiany ceny lub kosztów dostarczenia.
12.    Firma kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, dostarcza Produkty kupione
w Sklepie Stacjonarnym - na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych
w jej regulaminie.
13.    Do prawidłowego korzystania z platformy składania zamówień online, w tym
do przeglądania asortymentu dostępnego w Sklepie Stacjonarnym oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie przez Potencjalnego Klienta i/lub Klienta - następujących, minimalnych wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome;
4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
14.    Klient obowiązany jest do korzystania z platformy składania zamówień online, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.


II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ.
1.    Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty są Klienci posiadający zarejestrowane Konto na platformie składania zamówień online;
2.    Klient dokonuje rejestracji Konta na platformie składania zamówień online, po wykonaniu snastępujących czynności:
1) prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, dostępnego na stronie internetowej: www.cloudshop.pl,
2) kliknięciu w pole „Załóż konto”,
3) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
3.    Rejestracja Konta przez Klienta na platformie składania zamówień online - jest dobrowolna i nieodpłatna.
4.    Rejestracja Konta ma charakter jednorazowy. Dokonując kolejnych Zamówień Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Klient ma możliwość późniejszej aktualizacji danych podanych przy rejestracji Konta. Login i hasło mają charakter poufny i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom trzecim.
5.    Klient może przeglądać na platformie składania zamówień online, Produkty sprzedawane
w Sklepie Stacjonarnym bez rejestrowania Konta.
6.    Klient posiadający Konto składa Zamówienie, po zalogowaniu się na platformie składania zamówień online, poprzez dodanie Produktu do „koszyka”, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, przez wybór przycisku - „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7.    W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia faktury.
8.    Sprzedawca może zablokować Klientowi Konto oraz zablokować mu możliwość złożenia Zamówienia, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.


III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.
1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzonego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie jego podsumowania wraz
z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji, na adres mailowy wskazany przez Klienta. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej wykonania, jest Sklep Stacjonarny.
2.    Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
3.    Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
1) do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego i/lub e-mail,
2) do odmowy realizacji Zamówienia, które zostało złożone:

a) na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia,
b) przez Klienta, którego dane nie przeszły prawidłowej weryfikacji - w trybie wskazanym w pkt 1,
c) przez Klienta, co do którego Sprzedawca podejrzewa, że jest niepełnoletni,
d) z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
e) w błędnych cenach z racji awarii systemu,


5.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie Stacjonarnym jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez  wszystkie dni w roku, z tym że Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania krótkich przerw serwisowych, w trakcie których nie będzie możliwe składanie Zamówień.
6.    W przypadku dokonania odbioru Produktu przez Pełnomocnika, będącego firma kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, przed dokonaniem przez Sprzedawcę wysyłki kupionego Produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo do rezygnacji z dokonanego zakupu. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji, Klient powinien się skontaktować ze Sprzedawcą – za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie o rezygnacji zostanie skutecznie złożone, tylko jeżeli dotrze do Sprzedawcy przed wydaniem Produktu Pełnomocnikowi. Prawo do rezygnacji nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ustępie VI Regulaminu.


IV. TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY PRODUKT.
1.    Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamawiany Produkt:
1) płatność przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym,
2) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
3) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4) płatność przelewem online  - Paynow;
2.    Płatności przelewem tradycyjnym Klient dokonuje na rachunek bankowy Sprzedawcy
o numerze: 42 1140 2004 0000 3702 7844 4942.
5.    Termin płatności:
1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Stacjonarnym,
2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
V. ODBIÓR PRODUKTU, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY.
 
1.    Wydanie Produktu przez Sprzedawcę następuje w Sklepie Stacjonarnym, który prowadzony jest przez Sprzedawcę pod nazwą Cloudshop, pod adresem: adresem: C.H Auchan Okęcie, ul. Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszaw, w dniach: poniedziałek-piątek, w godzinach: 10:00 – 20:00. Klient ma możliwość ustanowienia Pełnomocnika, który dokona odbioru Produktu w Sklepie Stacjonarnym.
2.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby wydania Produktu:
1) odbiór osobisty,
2) odbiór przez Pełnomocnika,
3) wydanie Produktu Pełnomocnikowi, będącemu firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą.
3.    Sprzedawca nie wyda Produktu:
1) Klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią;
2) Pełnomocnikowi ustanowionemu przez Klienta, jeżeli będzie to osoba niepełnoletnią.
4.    Wskazując w Formularzu Zamówienia firmę kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, Klient ustanawia Pełnomocnika, którym jest wybrana firma kurierska i upoważnia Sprzedawcę do wydania Produktu Pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru, Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym w firmie kurierskiej.
5.    Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta, nie wyda on Produktu Klientowi, który okaże się osobą niepełnoletnią lub osobą
w stanie nietrzeźwości.
6.    Firma kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, realizuje dostawy Produktu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
8.    Koszty dostarczenia Produktu podano na stronie www.cloudshop.pl, w zakładce “Wysyłka i płatności”.
9.    O ile nie uzgodniono inaczej koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.
10.    Termin wysłania Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, od złożenia Zamówienia, które zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia - podano inny termin. W przypadku zamawiania Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta, liczy się
w następujący sposób:
1.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub płatnością elektroniczną - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia.
11.    Produkt objęty Zamówieniem jest wydawany przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą - jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.


VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.
1.    Klient będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, rozpoczyna się
od dnia następnego po dniu odebrania kupionego Produktu. Aby zachować termin
do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, że Klient będący Konsumentem wyśle Sprzedawcy - przed upływem terminu do odstąpienia - jednoznaczną informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
3.    Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres: CLOUD HOLDING Sp. z o.o. ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cloudshop.pl. W oświadczeniu o odstąpieniu Klient będący Konsumentem powinien podać numer zamówienia, nr rachunku bankowego do zwrotu oraz skan dowodu zakupu (paragon, fakturę).
4.    W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cloudshop.pl, Sprzedawca potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
5.    Produkt może być zwrócony wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez Klienta).
6.    W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Kupujący:
1) zwróci Produkt bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym,
2) odeśle Produkt przed upływem 14-dniowego terminu na adres: ​CLOUD HOLDING Sp. z o.o. ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik, magazyn Cloudshop e-papierosy.
7. Do zwracanego Produktu Klient będący Konsumentem zobowiązany jest załączyć dowód zakupu (paragon, fakturę). Zwroty bez paragonu nie będą uwzględniane.
8.    Zwrot Produktu dokonywany bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym oraz nadesłany
po terminie przez Klienta będącego Konsumentem, nie zostanie przyjęty przez Sprzedawcę.
9.    Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu Produktu za pobraniem.
10.    Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
11.    Zwracany Produkt powinien zostać zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu przesyłki.
12.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem - wszystkie otrzymane od Klienta płatności za zwracany Produkt. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem, do chwili otrzymania od Klienta Produktu objętego Umową Sprzedaży, od której Klient będący Konsumentem odstąpił lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotowi nie podlegają płatności dotyczące prowizji za płatność oraz koszty dostawy.
13.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. Jeżeli w ramach pierwotnej transakcji Produkt został wysłany Klientowi będącemu Konsumentem - za pobraniem, zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta będącego Konsumentem.
14. Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów zwrotu przez Sprzedawcę płatności za Produkt.
15. Brak odebrania towaru nadanego za pobraniem nie powoduje jej unieważnienia. Obowiązuje ona nadal i strony są obowiązane nadal ją wykonać, tj. Sprzedawca powinien wydać towar, a Klient zapłacić cenę i go odebrać. Sprzedawca może domagać się od klienta zapłaty ceny towaru, kosztów pierwszej przesyłki oraz kosztów ewentualnej ponownej przesyłki, tj. może żądać należytego wykonania umowy sprzedaży. W sytuacji braku odebrania towaru nadanego przedpłatą. Sprzedawca zastrzega sobie pobranie wynagrodzenia za poniesioną szkodę (kosztów pierwszej przesyłki oraz kosztów ewentualnej ponownej przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy).

VII. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU.
1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Sprzedawca nie udziela dodatkowo gwarancji na sprzedawany Produkt.
2.    Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient będący Konsumentem życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie reklamacyjne, a także preferowany przez Klienta będącego Konsumentem - sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (kopia paragonu lub kopia faktury albo inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży).
3.    Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) Klient będący Konsumentem powinien przesłać
w formie pisemnej na adres: ​CLOUD HOLDING Sp. z o.o. ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik.
4.    Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o wadzie wraz z wadliwym towarem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
5.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta będącego Konsumentem,
o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
6.    Sprzedawca rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.    W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest spisać w obecności kuriera stosowny protokół szkody, a następnie przesłać uszkodzony towar wraz z protokołem szkody, na adres wskazany w pkt. 3.
8.    Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.
1.    Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do:
1) rezygnacji, o której mowa w ustępie III pkt 6 Regulaminu,
2) odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ustępie VI Regulaminu.
2.    Na podstawie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt, wobec Klienta niebędącego Konsumentem.
3.    W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.
4.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem - żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
5.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W konsekwencji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6.    W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem - za pośrednictwem przewoźnika - Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu - jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane
w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
3.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.
4.    Przeglądanie Produktów prezentowanych na platformie składania zamówień online,
nie wymaga podawania przez Potencjalnego Klienta jego danych osobowych.
5.    Dane osobowe zamieszczone przez Potencjalnego Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu udzielenia odpowiedzi, na pytania przedstawione w tym formularzu.
6.    Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji Konta są wykorzystywane przez Sprzedawcę, do umożliwienia Potencjalnemu Klientowi zalogowania się, w celu skorzystania z funkcjonalności platformy składania zamówień online, w tym złożenia Zamówienia oraz jego realizacji przez Sprzedawcę - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
7.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w tym na podstawie RODO.
8.    Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola, w trakcie procesu rejestracji Konta oraz składania Zamówienia.
9.    Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane, w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu rejestracji Konta na platformie składania zamówień online oraz umożliwienia Klientowi dokonywania w nim Zamówień oraz wydania Produktu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
10.    Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane, do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
11.    Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
12.    Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klienta, w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
13.    Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
14.    Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, to Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi, do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.    Wygląd przedstawianych Produktów, może różnić się od Produktów przedstawianych na zdjęciach, wskutek zmian wyglądu butelek i/lub etykiet, wprowadzanych przez producentów Produktów (możliwa nieaktualność zdjęć) .
2.    Jeżeli w chwili złożenia Zamówienia nie jest dostępny żaden egzemplarz wybranego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Jeżeli Produkt nie będzie już dostępny, Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
4.    Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów Sprzedaży, zawartych po opublikowaniu zmian w Regulaminie.
5.    Kontakt telefoniczny (pod numerem 517-333-747) oraz kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@cloudshop.pl), jest możliwy ze Sprzedawcą - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.
6.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.