REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO od 1.07.2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program lojalnościowy Cloudshop jest realizowany przez firmę CLOUD HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Przytulna 22A/5 80-176 Gdańsk. NIP: 9571110560 i jest skierowany do osób będących klientami sieci sklepów Cloudshop. Ma on na celu nagradzanie Uczestników Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne, ale wymaga spełnienia niniejszych punktów. Przystąpić do programu może wyłącznie osoba fizyczna: 

- która ukończyła 18 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

- z wyłączeniem pracowników firmy Cloud Holding i współpracowników / partnerów firmy.

- która dokonała (przynajmniej raz) zakupu produktów w sklepie/ platformie do składania zamówień online.

Z programu mogą korzystać jedynie klienci detaliczni, nie jest on skierowany do podmiotów profesjonalnych.

3. Przystąpienie do programu, oraz korzystanie z Karty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, co potwierdza podpis posiadacza na karcie Cloudshop (w wyznaczonym do podpisu białym polu).

4. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia udostępnienia i trwa do czasu jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków oraz zakończenia trwania programu w wybranym momencie.

5. Organizator podaje adres email: biuro@cloudshop.pl, na który prosimy przesyłać wszystkie uwagi, reklamacje oraz pytania związane z funkcjonowaniem Programu.

6. Organizator dokona blokady możliwości zbierania punktów na daną kartę w przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności na skutek stwierdzenia lub podejrzenia niepełnoletności Uczestnika, lub prób oszustwa/ wyłudzenia. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy produktów objętych Programem lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania na podstawie Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na kod rabatowy oraz ich dezaktywacja. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE, ZBIERANIE PUNKTÓW

1. By brać udział w Programie lojalnościowy Cloudshop należy posiadać oryginalną Kartę “The Club” z kodem kreskowym. Karty te są nieodpłatnie udostępniane w punktach firmowych Cloudshop (aktualną listę stoisk można znaleźć pod linkiem: https://cloudshop.pl/nasze-sklepy).

Karta Cloudshop:

 

 

Każda Karta ma unikalny kod 13 cyfrowy wraz z odpowiadającym kodem paskowym. 

2. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności kart na stoiskach, zważywszy na proces produkcji.

3. Karty są udostępniane przez pracowników osobom spełniającym warunki podpunktu 2 działu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, a także wyrażającym chęć udziału w Programie. By sprawdzić spełnienie warunków Sprzedawcy mogą poprosić o dokument tożsamości (dowód osobisty), który potwierdzi wiek uczestnika. 

4. Potencjalny Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia tego faktu podpisem na karcie “The Club”. Karta bez podpisu nie może brać udziału w Programie, zaś reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą uwzględniane.

5. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.

6. Za każde pełne 20,00 (słownie: dwadzieścia 00/100) złotych zapłacone przez Uczestnika w Placówce Cloudshop (https://cloudshop.pl/nasze-sklepy) za produkty objęte Programem Uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jeden) Punkt. Przy każdym zakupie Uczestnik otrzyma tyle Punktów, ile pełnych wielokrotności kwoty 20,00 (słownie: dwadzieścia 00/100) złotych zapłacił za produkty objęte Programem. Kwoty płacone za produkty przez Uczestników nie podlegają na potrzeby Programu zaokrągleniu. 

7. Z Programu wyłączone są wskazane przez Organizatora produkty lub rodzaje produktów: 

- wszelkie dostępne w ofercie wyroby tytoniowe (np. Tytoń do shishy, Tytoń papierosowy, papierosy, Heetsy, Tabaki itp. )

Za ich zakup nie są więc przyznawane Punkty lojalnościowe.

8. Punkty nie są przyznawane automatycznie. Celem ich otrzymania Uczestnik przed zakupem produktów (a najpóźniej PRZED FISKALIZACJĄ TRANSAKCJI) zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Kartę “The Club”. Sprzedawca dokona niezbędnych czynności umożliwiających przyznanie Uczestnikowi Punktów. 

9. Nie ma możliwości zarejestrowania Punktów, jeśli Sprzedawca zostanie o fakcie uczestnictwa w Programie poinformowany po fiskalizacji, czyli wydrukowaniu paragonu. Nie ma także możliwości dodania Punktów za dokonane już zakupy przy których nie została okazana Karta. 

10. Otrzymane przez Uczestnika Punkty odnotowywane są w elektronicznym systemie Programu. Informacje o ilości Punktów oraz ich ważności można uzyskać w autoryzowanych punktach Cloudshop i pod adresem biuro@cloudshop.pl po podaniu numeru Karty. 

11. Uczestnikowi, który dokonał zwrotu produktów objętych Programem, redukowana jest każdorazowo odpowiednia liczba Punktów, które przyznane były wcześniej za dany zakup. 

III. WYMIANA PUNKTÓW

1. Punkty mogą być wymieniane na zniżkę (rabat) podczas dokonywania zakupów w Punktach Cloudshop, w czasie trwania Programu. Przy wymianie obowiązuje zasada 1 punkt = 1 zł zniżki. Nie ma możliwości jednak wybrania ilości punktów do wymiany, należy na raz wykorzystać wszystkie zarejestrowane na karcie punkty.

2. By wykorzystać Punkty należy przed rozpoczęciem transakcji jednoznacznie poinformować o tym Sprzedawcę oraz umożliwić mu zeskanowanie Karty.

3. Kwota transakcji do której chcemy użyć punktów musi być WIĘKSZA niż ilość Punktów, gdyż Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. NP. jeśli na karcie jest 5 Punktów minimalna kwota transakcji do której możemy zastosować wymianę to 5 zł 01 gr. Klient dopłaca powstałą różnicę wybraną formą płatności (karta lub gotówka). 

4. Wymiana punktów jest możliwa jedynie w przypadku posiadania fizycznej karty w momencie dokonywania zakupów. Sprzedawca odmówi wymiany Punktów w wypadku nieposiadania Karty, oraz w uzasadnionych przypadkach wspomnianych w punkcie 6 działu I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

5. Po wymianie Punktów na kod rabatowy są one odjęte z Karty (ich ilość wraca do poziomu startowego, czyli 0). Za transakcję w której kod był wykorzystywany Punkty nie są naliczane. Ich zbieranie można rozpocząć od nowa - od następnej wykonanej po wymianie transakcji. 

6. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę lub produkty. Punkty, które nie zostaną wymienione na rabat do czasu zakończenia Programu, lub ulegną dezaktywacji przez przekroczenie czasu ważności nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu rzeczowemu lub pieniężnemu. 

7. Punkty przyznane i dodane do Konta Uczestnika zachowują swoją ważność przez rok od daty ich zarejestrowania. Po upływie tego czasu nie ma możliwości by z nich skorzystać, są automatycznie dezaktywowane.

8. Nie ma możliwości odzyskania punktów z utraconej/ zniszczonej karty “The Club”. 

9. Zastrzegamy możliwość czasowego wyłączenia możliwości wymiany Punktów na rabaty - w sytuacji problemów technicznych, braku łączności z serwerem, problemów z internetem/ problemów technicznych ze sprzętem komputerowym i innych. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty do odbioru rabatu przez osobę nieuprawnioną.